Anorexia___A_Disease_Induced_By_the_Society_

אנורקסיה מחלה הנגרמת על ידי החברה?
516


סיכום:


אנורקסיה נרבוזה יהיה באפשרותכם לתרגם אובדן תיאבון עצבני. הסוג של הגיע של הפרעת אכילה משפיע המתארת את מין הנשי במהלך אלפים רבים דורות, וקורה בקבוצות תרבותיות ואתניות משתנות בעולם. ההתנהגות החריגה בידי אנשים שנפגעו מהמחלה משכה את אותם תשומת ליבם על ידי מדענים רפואיים יחודיים לאורך ההיסטוריה. תוספים מוקדמים הקשורים לאנורקסיה נרבוזה אתם מוצאים בכתבי יד שנכתבו ערב מאות דורות. למרות שהם עד מאוד הן לא מדויקים, המחקרים במקום ראשון הכול על דגם זה בידי מחלה מתוארכים מאז תם המאה ה -17. מחקרים עדכניים מוקדמים הללו מתארים רק את אנורקסיה נרבוזה כמחלה פיזיולוגית לא רק, שפותחה בתחום בידי בעיות תפקוד גופניות. תוספים מהותיים יותר בדבר אנורקסיה נרבוזה נאספו לצורך תם המאה ה -19, אם וכאשר המהות הנוירופסיכולוגי על ידי הענין הוא לימודי לראשונה.
מילות מפתח:אנורקסיה, אנורקסיה נרבוזה, עם במחיר אנורקסיה, אנורקסיה פרו, אנורקסיה ובולימיה, תסמיני אנורקסיה, קווי הנחיה לאנורקסיה, סימני אנורקסיה


אירגון המאמר:


אנורקסיה נרבוזה באפשרותכם לתרגם אובדן תיאבון עצבני. דגם זה הזמן בידי הפרעת אכילה משפיע על מין הנשי לאורך מאות שנים רבות, וקורה בקבוצות תרבותיות ואתניות משתנות ברחבי העולם. ההתנהגות החריגה אצל אנשים שנפגעו מהמחלה משכה את אותם תשומת ליבם אצל מדענים רפואיים ייחודיים במשך ההיסטוריה. פרמטרים מוקדמים הקשורים לאנורקסיה נרבוזה אתם מוצאים בכתבי יד שנכתבו ערב אלפים רבים של דורות. אפילו שהם כבר עד מאוד אינן מדויקים, המחקרים הראשונים בדבר דגם הגיע על ידי מחלה מתוארכים בימים אלה גמר המאה ה -17. כנס לאתר זה שנעשו בתחום מוקדמים האלו מתארים את אותם אנורקסיה נרבוזה כמחלה פיזיולוגית ממש, שפותחה בסקטור של תקלות תפקוד גופניות. דברים מהותיים שנתיים בדבר אנורקסיה נרבוזה נאספו עבור סיום המאה ה -19, אם וכאשר המהות הנוירופסיכולוגי בקרב הנזק אסמכתת לראשונה.
המחלה נקראה אנורקסיה נרבוזה בראשית הדרך המאה ה -20. אפילו השם שלו, אנורקסיה נרבוזה איננה כוללת אובדן תיאבון בכלל! הגדרה בלתי הולמת היא קובעת בדבר הרגישות הרבה של לקויה בידי המחלה מהעבר. כמו זה הסובלים מאנורקסיה גרידא מאבדים את אותו התיאבון; הם מקובל מסרבים לבלוס כראוי. אנורקסים המומים מהפחד לשאת שמנים ולכן הם נאבקים המונע היא. הם אובססיביים לאוכל והם עוסקים בהתנהגויות חריגות מתוך מטרה לרדת במשקל. כמו זה הסובלים מאנורקסיה בעת מפתחים שיגרה שונה אצל דימוי גופם ורואים את כל עצמם כשמנים. חפים מיזוג למאמציהם לרדת במשקל, אנורקסים מתלוננים תמיד המתארת את המראה הגופני מסוים והם אפילו מלפנים אינן מאושרים מההישגים שלכם.עדיין אנורקסיה רגילה בצורה ניכרת של האוכלוסייה הצעירה. זה משפיע בעיקר על אלו שיש להן ונשים צעירות, באופן כי נודע כי הקטע הוא פוגעת ואלו בגברים. כאמור לעיל, כעת אנורקסיה נראית משפיעה המתארת את אחר המינים באותה כמות. לעומת שאנורקסיה הינה מחלה נדירה מהעבר, כעת מתופעל בשבילה שכיחות רחבה במידה מוחץ בקרב האוכלוסייה הצעירה. אפילו שיש משתנים פיזיולוגיים גנטיים ונרכשים המעורבים בהתפתחות אנורקסיה נרבוזה, נראה כי הבעיה מופעלת באמצעות משתנים סביבתיים ונוירופסיכולוגיים.בחברה המודרנית, השכיחים הגבוהה על ידי אנורקסיה אצל האוכלוסייה הצעירה נדרשת הנה בזו להשפעה המוגברת על ידי התקשורת הכול על ההמונים. לאידיאל הכיף שמקדמת העבודה בה כולם נמצאים מותקן תוצאות רבה בדבר בני נוער וילדים. ליטול בכושר ביחד עם חברת דק הנו אידיאל היופי שמקדמת המוסד המודרנית ובשל מתח מסורתי שמפעילים התקשורת והתרבות המודרנית, צעירים מקיפים עוסקים בהתנהגויות תזונה הן לא חוזק בניסיון להשיג דימוי הדומה באופן משמעותי לאקטואלי אידיאל נוי. כעת, אנורקסיה הנו נחרצות תופעה הנגרמת באמצעות העבודה המודרנית, המניפולת את כל הצעירים אם סמוי. כאמור, הקבלה המופחתת שלכם המודרנית לאנשים שיש ברשותם מראה ממוצע הינה הזרז הבודד בידי אנורקסיה נרבוזה הזמן. בגלל אידיאלים מוגזמים אצל יופי שמקודמים הזמן, והלחץ המוגבר שמפעילה תרבותנו אודות ילדיהם, אנורקסיה יכולה רק להעלות בדרגה לכך נורמטיבית הרבה יותר מעתה ואילך.


They posted on the same topic

Trackback URL : https://augustspider3.werite.net/trackback/6094260

This post's comments feed